Factum est - stało się.

metody działalności opiekuńczo wychowawczej w domach dziecka

aaaaKasia Nobodyaaaa

Temat: Drama i happening w edukacji przedszkolnej
Maria Królica Drama i happening w edukacji przedszkolnej W opracowaniu zaproponowano metody przydatne do realizacji działań wychowawczych wskazanych przez podstawę programową wychowania przedszkolnego (np. budowanie przez dzieci obrazu samego siebie, wprowadzanie w świat wartości). Autorka wprowadza Czytelnika w teoretyczne podstawy dramy i happeningu oraz warunki poprawnego stosowania ich w edukacji małego dziecka. Przedstawia również praktyczne przykłady dramy w postaci scenariuszy zarówno dram, jak i happeningów edukacyjnych. Ważnym elementem w publikacji jest opisanie stosunku dzieci, rodziców i pracowników przedszkola do tego typu przedsięwzięć. Książka powinna zainteresować studentów wydziałów pedagogicznych (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja), nauczycieli przedszkoli, wychowawców domów dziecka, świetlic szkolnych, środowiskowych, resocjalizacyjnych oraz socjoterapeutycznych. Oficyna Wydawnicza Impuls ISBN 978-83-7587-170-8 Wydanie II, Kraków 2009 Format B5, Objętość 152 strony Oprawa miękka,...
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=11114Temat: Pedagogika
Metody wychowania – stosowanie sposobów postępowania wychowawczego lub powtarzania czynności by urzeczywistnić cele wychowawcze / podział metod: grupowe i indywidualne, bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wychowawczego, kierowanie samowychowaniem i wpływ sytuacyjny i społeczny, strukturalne i sytuacyjne / nie wybór metody decyduje o sukcesie ale sposób wykorzystania / metoda modelowa – indywidualna, metoda przykładu, podświadome przyswajanie zachowań osób z którymi przebywamy w bliskich kontaktach, zachowania podlegają modelowaniu i mają wpływ na postawy społeczne / metoda ma głównie pozytywny skutek dzięki naturalności i bezpośredniości / stosowana do rozwijania i pogłębiania postaw społecznych / metoda zadaniowa – ... starszym / warunki powierzenia zadania: świadomość niesienia pomocy, potrzeba pomocy, wszystko w ramach możliwości, działanie dla dobra wspólnego, zadowolenie / metoda współdziałania uczniów w organizowaniu lekcji: chętne uczenie się, dobry kontakt ... za lekcję / metoda organizowania działalności samorządowej: wspólne decydowanie i wykonywanie postanowień decyzji, realizowana w samorządach klasowych / uczy demokratycznych form życia społecznego, postaw prospołecznych, zapewnienia poczucia godności i wolności osobistej / możliwe jeśli istnieje współudział w decydowaniu, są stałe uprawnienia i odpowiednia atmosfera / stałe zainteresowanie wychowawcy / metoda organizowania działalności zespołowej: tworzenie zespołu celem przedyskutowania interesującej je kwestii oraz podejmowanie działań praktycznych / dobór zespołu jest dowolny / konieczna jest sprzyjająca tworzeniu zespołów atmosfera / niebezpieczeństwa: niewykonanie zadania przy braku zainteresowania dorosłego, chora rywalizacja / korzyści: uatrakcyjnienie zajęć, uczy współpracy, lepsze rozumienie, przezwyciężanie nieśmiałości Pedagogika krytyczna – nawiązuje do francuskich filozofów, służy obiektywizmowi, odwołuje się do krytyki społecznej / założenia: określenie wizji człowieka i społeczeństwa po obserwacji, zaprojektowanie działań pedagogicznych pod pełną ... dzieci muszą uczyć się podstaw bo nie należą do elitarnych grup / szkoła jest wroga / przemoc szkoły: prosty i emocjonalny język uważany za niepoprawny, wymaganie rozwiniętych zdań i spokojnego tonu, ... działania / nauczyciel jest tłumaczem kultury dominującej na język dziecka / nie jest do końca akceptowana Maria Montessori (1870-1952), szybko sławna, dostała liczne odznaczenia państwowe i naukowe / jako pedagog akceptowana nie przez wszystkich / pedagogika reform potem psychologiczna koncepcja człowieka / wypracowane pojęcia: absorbująca pedagogika, wrażliwe fazy, duchowy pion rozwoju, polaryzacja uwagi, normalizacja, psychiczny zarodek / jej pedagogika wychodzi od dziecka i należy do pedagogiki humanistycznej / pogłębiała wiedzę z zakresu pedagogiki eksperymentalnej / w 1907 złożyła dom dziecięcy / wychowanie to rodzaj pomocy istocie ludzkiej w osiągnięciu przez nią niezależności / proces wychowania musi polegać na interakcji ze środowiskiem dziecka, bo jest ono budowniczym samego siebie / polaryzacja uwagi - zjawiska głębokiego i długotrwałego zainteresowania jednym przedmiotem lub czynnością występujące w 4 fazach / od narodzin do 6 roku życia jest wrażliwość na język mówiony i pasany, ruch, zachowanie społeczne / po 3 roku dziecko świadomie buduje swoją osobowość i tworzy klasyfikację pojęć ... wychowanie pośrednie Janusz Korczak (wł. Henryk Goldszmit 1878-1942) Żyd, studiował medycynę, lekarz, pedagog, pisarz, działacz społeczny / dyrektor domu sierot od 1912 / podstawa wychowania to gwarancja wolności dla sensu życia ludzkiego / wiara w dobroć natury człowieka / łączy myślenie naukowe z praktycznym / założenia jego pedagogiki: / szacunek do dziecka jako człowieka rozwijającego się przez własną aktywność / partnerstwo dziecka w procesie wychowania / prawo dziecka do opieki i odpowiedzialności społeczeństwa dorosłego / poszanowanie wiedzy o dziecku / technika działania pedagogicznego jest konsekwencją założeń systemu opiekuńczo-wychowawczego / koncepcja wychowawcy / 3 zakresy pedagogiki: / treści ogólnoludzkie udostępniane wszystkim / treści ogólnopedagogiczne do wykorzystania w kształceniu / treści szczegółowe do wykorzystania zatrudnionych w placówkach opiekuńczo wychowawczych / walka o prawa dziecka / zależność dziecka od dorosłego / traktujemy dzieci indywidualnie, nie wolno generalizować / miłość do bliźniego, sprawiedliwość, godność, szacunek, piękno i prawda / 3 prawa dziecka do: śmierci, dnia dzisiejszego i bycia tym czym jest / partnerstwo i odrzucenie przez pedagoga despotyzmu za rzecz współdziałania / dorosły nie może zdominować dziecka bez jego akceptacji / kryzys wychowania to kryzys człowieka / odpowiedzialność za wychowanie...
Źródło: filologiapolskakalisz.fora.pl/a/a,91.htmlPodobne

Cytat


I brak owoców rodzi fermenty. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Id quod erat demonstrandum - to, co było do udowodnienia.
Do all the work you can - pracuj tyle ile możesz.
I małym kreaturom udają się wielkie kreacje. Stanisław Jerzy Lec
Est autem fides credere quod nondum vides; cuius fidei merces est videre quod credis - wierzyć znaczy ufać w to czego nie widzisz; nagrodą wiary jest zobaczyć to, w co ufasz. św. Augustyn